Binarium Hoş geldiňiz Bonus - 50% Ilkinji goýum

Binarium Hoş geldiňiz Bonus - 50% Ilkinji goýum
  • Mahabat döwri: Çäklendirilmedik
  • Mahabatlandyryş: 50% Ilkinji goýum


Bonuslar

Bonuslar, söwda potensialyňyzy ýokarlandyrmak üçin goýumyňyza goşmaça alýan serişdeleriňizdir. Bonusyň mukdary goýum mukdaryna we hasabyň ýagdaýyna baglydyr. Bonuslar aýratyn bonus hasaby hasaplanýar.

Bonuslaryň aşakdaky görnüşlerini hödürleýäris:
  • ilkinji goýumlary üçin täze müşderiler üçin hoş geldiňiz bonus
  • kompaniýanyň mahabatlaryna gatnaşmak üçin bonuslar
  • töwekgelçiliksiz söwdalar we goýum ätiýaçlandyryşy (aşakda bar bolan bu bonus görnüşleri barada has giňişleýin maglumat)
  • Mugt Binarium ýaryşlaryndan alnan baýrak baýraklary (baýrak gaznasy gatnaşyjylaryň arasynda paýlanan ýeri boýunça paýlanýar)

Bonus almagyň şertleri we göwrümi her ýagdaýda aýratyn. Müşderi şertnamasynyň islendik düzgünini bozsaňyz, berlen bonuslary ýatyrmaga haklydyr.

Töleg ulgamynyň çäklendirmeleri sebäpli birnäçe goýum goýlan bolsa, umumy goýum mukdary üçin bonus almak üçin Goldaw bilen habarlaşyň.

Goýum goýanyňyzda bonusdan ýüz öwrüp bilersiňiz.
Binarium Hoş geldiňiz Bonus - 50% Ilkinji goýum

Töwekgelçiliksiz söwdalar

Goýumyňyzy ýitirmek töwekgelçiligi bolmazdan, töwekgelçiliksiz söwdalary açyp bilersiňiz. Töwekgelçiliksiz söwdany açanyňyzda, balansyňyzdan hiç hili serişde çykarylmaýar we islendik girdeji hakyky hasabyňyza ýazylýar.

Töwekgelçiliksiz söwdalar, mahabat kodlaryny ulanyp we ýörite teklipleriň bir bölegi hökmünde hasabyňyza goýum goýlanda hasaplanýar. Töwekgelçiliksiz söwdalaryň sany we göwrümi promo ýa-da promo kody düşündirişinde görkezilýär. Islendik wagt töwekgelçiliksiz söwdalary açyp bilersiňiz, ýöne serişdeleri yzyna alsaňyz, olar boş bolar.

Elýeterli töwekgelçiliksiz söwdalaryňyz, terminalynda ýaşyl Higherokary düwmäniň ýokarsynda görkezilýär.


Olar nähili işleýärler?

Töwekgelçiliksiz söwdanyň umumy mukdaryna deň bolan mukdar (promo ýa-da promo kody düşündirişinde görkezilýär) hakyky hasabyňyzda saklanýar we bonus hasabyňyza ýazylýar.

Mysal üçin, hasabyňyza 100 dollar goýýarsyňyz we üç $ 10 töwekgelçiliksiz söwda alarsyňyz. Şonuň üçin 30 dollar hakyky balansyňyzdan saklanýar we bonus hasabyňyza ýazylýar. Platforma tarapyndan öwezini dolmak mümkin bolan ýitgiler bilen yzly-yzyna üç töwekgelçiliksiz söwdany açmak üçin bu 30 $ ulanyp bilersiňiz. Platforma boýunça jemi kompensasiýa goýumyň mukdaryndan ýokary bolup bilmez.

Töwekgelçiliksiz söwdalardan bonus gaznalaryny gaýtadan işlemegiň şertleri we adaty bonuslaryň şertlerine meňzeýär.

Goýum ätiýaçlandyryşy

Binarium Hoş geldiňiz Bonus - 50% Ilkinji goýum
Goýum ätiýaçlandyryşy, Binarium tarapyndan hödürlenýän bonuslaryň bir görnüşidir. Söwdaňyzyň belli bir mukdary üçin bolup biljek ýitgileri ýapyň.

Goýum ätiýaçlandyryşynyň düzgünleri:
  • Diňe yzygiderli söwdalar ätiýaçlandyrylýar;
  • Bir söwdada goýulýan goýum umumy goýumyň 33% -inden ýokary bolup bilmez;
  • Platformadan öwezini dolmagyň mukdary goýum mukdaryndan ýokary bolup bilmez.

Mysal üçin, bir söwdagär bäş sany ätiýaçlandyrylan söwdany aldy we ýapylandan soň hasap balansy söwdanyňkydan az boldy. Düzgüne laýyklykda platforma tapawudyň öwezini dolýar. Bu ýagdaýda öwezini dolmak hökmünde hasaplanan serişdeler bonus gaznasy hasaplanýar we olara ulanylýan düzgünler adaty bonuslar bilen deňeşdirilýär.

Thetiýaçlandyryşyň şertleri ýerine ýetirilen bolsa, öwezini dolmak üçin Müşderi goldaw toparyna ýüz tutuň.


Bonus almak

Bonus serişdeleri, şol sanda bonuslar we mugt ýaryşlarda gazanylan gaznalar, diňe zerur söwda mukdaryna ýeteniňizden soň yzyna almak üçin elýeterlidir. Bonus serişdeleri olary alanyňyzdan soň yzyna alyp bolmaýar.

Goýum bonuslaryny (Binarium hasaby doldurmak üçin alnan bonuslar) yzyna almak üçin, pul serişdeleriňizi yzyna almazdan ozal 40 gezek tabşyrmaly.

Mysal üçin, hasabyňyzy doldurdyňyz we 150 $ bonus aldyňyz. Söwdaňyzyň umumy mukdary: 150 × 40 = 6000 $ bolmaly. Söwda mukdaryňyz bu mukdara ýetensoň, bonus serişdeleri yzyna alnyp bilner.

Depozit bonuslary üçin bonus serişdeleri 50 gezek tabşyrylmaly. Iň ýokary çykaryş mukdary alnan goýum mukdaryndan ýokary bolup bilmez.

Jemi dolanyşyk girdejili we ýitirilen söwdany öz içine alýar. Açylyş bahasy bilen ýapylan söwda dolanyşykda ykrar edilmeýär. Peýdany yzyna almak üçin hiç hili çäklendirmeler ýok. Şeýle-de bolsa, bonus beren goýumyň bir bölegini alsaňyz, bonus hasabyňyzdan awtomatiki usulda aýrylýar.

Binariumda Martingale strategiýasynyň (söwda maýa goýumlaryny iki esse köpeltmek) gadagan edilendigini ýadyňyzdan çykarmaň. Martingale ulanylýan söwda platforma tarapyndan kesgitlenýär we haryt dolanyşygynda tanalmaýar. Mundan başga-da, bu söwdalaryň netijeleri ygtybarly däl hasap edilip, kompaniýa tarapyndan ret edilip bilner.

Bonus jemi 5% -e çenli bir söwdada dolanyşykda hasaplanýar. Mysal üçin, 200 $ bonus aldyňyz, bu bolsa yzyna almak üçin zerur bolan bonus dolanyşygynda göz öňünde tutuljak iň ýokary mukdar söwdada 10 dollardan geçip bilmez.
Thank you for rating.