Binarium Hyzmatdaşlar - Binarium Turkmenistan - Binarium Türkmenistan

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Binariumda hyzmatdaş bolmaly
Bu gün ikilik opsiýalaryna azajyk üýtgeşik nukdaýnazardan pul gazanmak mowzugyna garamak isleýärin. .Agny, hyzmatdaş hökmünde opsiýalarda pul gazanmagyň mümkinçiligi hakda. .Agny, dellallaryň şahamça programmasyna gatnaşyň.

Bu ýagdaýda ikilik wariantlaryny özüňiz söwda etmeli dälsiňiz. Diňe şu ýa-da beýleki dellal ikilik opsiýalarynyň hyzmatdaşy bolýarsyňyz, ähli zerur materiallary - bannerleri, baglanyşyklary, slaýderleri we ş.m. alarsyňyz. Soňra şahamça baglanyşygyňyzy mahabatlandyryň.

Baglanyşygyňyza giren adam goýum goýsa (düzgün boýunça iň az goýum 200 dollar), onda komissiýaňyzy alarsyňyz. Köplenç, saýlan dellalyňyza baglylykda, goýumlaryň mukdary bir goýumdan 100- 150 dollar aralygynda bolýar. Mysal üçin, komissiýa 100 dollar, komissiýa bolsa 150 dollar. Tapawut bar, ýöne prinsipde ikisi hem ep-esli mukdar, şonuň üçin dellallaryň her biri bilen işleşip bilersiňiz. Täze başlanlar üçin bolsa-da, gaty köp spreý maslahat beremok. Ilki birini saýlaň.


Binarium şahamçasy maksatnamasy

Binarium, ikilik opsiýalary bazarynda öňdebaryjy orny eýeleýär. Söwdagärlere amatly söwda platformasy we hyzmatlaryň giň görnüşi hödürlenýär. Kompaniýa giňişleýin goldawy we serişdeleriň doly howpsuzlygyny we howpsuzlygyny üpjün edýär. Her täze müşderi hoş geldiňiz bonusyny alýar.

Binariumyň täze müşderileri çekmäge kömek edýän birnäçe artykmaçlygy bar:
  • Deviceshli enjamlarda ulanmak aňsat jogap beriji söwda platformasy;
  • Gije-gündiziň dowamynda hyzmat we onlaýn söwda;
  • Söwda başlamak üçin iň az 60 RUB goýum;
  • Okuwda we hünärmenleriň maslahatynda kömek etmek;
  • Okuw üçin elýeterli 60,000 RUB demo hasaby;
  • Ilkinji goýumda 30,000 RUB-a çenli hoş geldiňiz.

Binarium şahamçasy maksatnamasy Russiýada, Gazagystanda, Jorjiýa, Moldowa we Europeanewropa ýurtlarynda müşderi tapmagy maksat edinýär. Mahabat beriji, dürli görnüşdäki sahypalary we bannerleri hödürleýär. Her teklipde şahamçalar jikme-jik düşündirişleri we talaplary (GEO, ýol çeşmeleri), şeýle hem öwrülişikleri nädip ýokarlandyrmalydygy barada teklipleri taparlar. Şahamçalar gowy nyrhlar bilen CPA ýa-da RevShare bahalaryny saýlap bilerler. Galp we höweslendirilen traffikden başga ähli ulag çeşmeleri kabul edilýär.


Binarium Affiliate Programmasyndan näçe gazanyp bilersiňiz?

Bu soraga köp adamyň gyzyklanýandygyna ynanýaryn. Aslynda, bularyň hemmesi saňa bagly. Nädip işleýändigiňizden, haýsy mahabat gurallaryny ulanýandygyňyzdan, nädip analiz edip we synagdan geçirip bilersiňiz. Jemleýji netijä täsir edýän köp faktor bar. 100 we 1000 dollar gazanyp bilersiňiz.

Mysal üçin, işe başlanymda ilkinji aýda 4500 rubl maýa goýum bilen bary-ýogy 600 dollar gazandym. .Agny, girdeji takmynan 450 dollardy.

Indi girdeji birneme ýokary:
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Binariumda hyzmatdaş bolmaly
Görşüňiz ýaly, bir aýdan gowrak wagtyň içinde (22-nji iýuldan 31-nji awgusta çenli) 3360 dollar gazanyldy. Mahabat üçin 250 dollar töweregi sarp edildi. Göz öňüne getirişiňiz ýaly, bu kän däl.

Bu imana gelmegiň syry näme? - diýip soraýarsyňyz. Munuň syry gonuş sahypasynda, ýagny adamyň salgylanma baglanyşygy arkaly gelýän sahypasynda.

Örän pes öwürýän sahypalar bar (100 gezek basmak üçin 1 hasaba alyş) we öwrülişi çäkli sahypalar bar (20-30 gezek basmak üçin 1 hasaba alyş). Mahabat materiallaryny seljereniňizde, diňe ýadro gonuş sahypasynyň 100% işlejekdigini we size girdeji getirjekdigini gözläň.

Şeýle gonuş sahypalarynyň birnäçe mysallaryna göz aýlalyň ...

Mysal üçin, dellallaryň biri bar ...

Siziň pikiriňizçe haýsy sahypa has gowy öwrüler? Hawa, elbetde, ikinjisi. Her bir dellalyň diýen ýaly orta we ýokary öwrülişikli sahypalary bar. Soňra administrator paneliňizdäki ýoldaşyňyza göz aýlaň.

, Öne, mysal üçin, “ Yandex Direct” moderasiýa wagtynda ikinji sahypany ýitirip bilmez, şonuň üçin kontekstdäki mahabat üçin birinji sahypa sahypasyny ulanmak has gowudyr. Emma poçta, makala ýa-da banner ýerleşdirmek üçin mahabat üçin ikinji sahypa has amatlydyr.

Goçlarymyza gaýdyp gelsek, bir zady aýdyp bilerin ...

Umuman aýdanyňda, azyndan 50% tagalla edip, “Yandex Direct” -e 1-2 poçta we 1 kampaniýa birikdirseňiz, 5 býudjet bilen -7 müň rubl, aýda 1000-den 2000 dollar aralygynda aňsatlyk bilen gazanyp bilersiňiz. Belki hasam beter, sebäbi bu ýerdäki komissiýalar gaty uly (100- 150 $).

Bu hemmesi.

Entegem soraglaryňyz ýa-da düşünişmezlikleriňiz bar bolsa, aşakdaky teswirleriňize sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.

Ikilik dellal bilen baglanyşykly programmalar: uly girdeji üçin iň gowy saýlaw

Ikilik opsiýalary bilen işleýän islendik dellalyň diýen ýaly hyzmatdaşlygyň hyzmatdaşlygy üçin programmalary bar. Rus dilindäki interfeýs ondan gowrak iri dellalyň web sahypalarynda bar. Girdejili we ygtybarly onlaýn dellal şahamça programmalarynyň nusgawy mysallary:
  • (onlaýn dellal şahamçasy Binarium).
H, dellalyň hyzmatdaşy hökmünde işe başlamak üçin ýokardaky sahypalaryň birine girmeli we esasy sahypada şahamça programmasyndaky hasaba alyş baglanyşygyna basmaly. Adatça "Şäriklik programmasy" ýa-da "Hyzmatdaşlar" diýilýär.

Bu dellallar, salgylanmalary we girdejileri çekmek tejribesi bolan web ussatlary bilen gyzyklanýar ... Bu web çeşmeleriniň hersinde tehniki goldaw bar. Bu meselede Binpartner, Сleveraff we Kingfin bilen deňeşdirilende, reýtingde birinji orny berip bolar.

Menejerden, öňdebaryjy hyzmatdaş, e-poçta arkaly ýa-da Skype arkaly gyzyklanýan temalarda habarlaşyp bilersiňiz. Tehniki goldawyň hilinde ikinji orunda: e-poçta arkaly habarlaşmak, käwagt dolandyryjy jübi telefony arkaly hyzmatdaş bilen habarlaşyp, häzirki problemalary sorap biler. Bu meselede dellalda, beýlekilerden birneme erbet. Tehniki goldaw bilen habarlaşmak kyn, jogap tapmak üçin köp wagt garaşmaly bolarsyňyz.

Berlen mahabat materiallary barada aýdylanda bolsa, mukdary we hili boýunça üçüsi hem ýokary derejede.


Ikilik opsiýalary üçin Binirium şahamçasyny nirede mahabatlandyrmaly?

Sorag diýseň çynlakaý we möhümdir, sebäbi, netijede, internetde pul gazanmagyň gymmaty ... Ikitaraplaýyn opsiýalardan gowy mahabat opsiýalary girdeji tematiki poçta, kontekst, şeýle hem banner we makala mahabatydyr.

Sosial ulgamlar

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Binariumda hyzmatdaş bolmaly
Sosial media mahabatlary üçin hatlar iş mowzugy boýunça saýlanmalydyr. Şol bir wagtyň özünde gözlegde esasy sözler bilen jümleler ýazylýar: forex, girdeji, iş we ş.m. Zerur hatlary saýlap, hilini seljerýärler. Şol bir wagtyň özünde, abonentleriň sanyna, iberilýän hatlaryň ýygylygyna üns berilýär we awtordan açyk hatlaryň göteriminiň derisi, goýberilen senesi we hyzmatlaryň bahasy soralýar.


“Yandex Direct” -de kontekstli mahabat

Hil taýdan mahabatyň bu usuly poçta ibermekden erbet däl, ýöne kampaniýanyň özi has uzak dowam eder. Diýmek, ýazylan hatlardan tapawutlylykda, şular ýaly mahabat bir günde derrew müň ýa-da ondan köp gezek basyp bilmez we netijeliligi wagtyň geçmegi bilen uzalar.


Banner we makala mahabaty

Bu görnüşler formatda tapawutlanýar, ýöne bir tematiki platformada işlemek bilen birleşdirilýär, mysal üçin ... Liveinternet.ru sahypasynyň kömek edip biljek gözleginde. Liveinternet.ru-da dogry web sahypalaryny saýlamak prosesi “Smartresponder” katalogyndaky gözleg prosedurasyna meňzeýär. Açar sözler gözleg görnüşine girizilýär, "statistika" süzgüji saýlanýar we ulgam islenýän mowzugyň sahypalarynyň sanawyny görkezýär.

Gatnaşmak sütünine (sagda) üns berip, günde 300-2000 myhman görkezijisi bolan web çeşmelerini saýlaýarlar.


Ondan soň gowy dizaýnly we iň az mahabatly saýtlar saýlanýar. Iň soňky ädim galýar - halaýan sahypaňyza () ýa-da bannerde makala ýerleşdirmek. Mahabat bölümi bar bolsa, mahabat materiallaryny ýerleşdirmegiň şertlerini öwrenýärler we sahypanyň awtory bilen habarlaşýarlar. Şeýle hem, mahabat bölümi bolmadyk şol sahypalaryň eýelerine ýüz tutmak we aragatnaşyk tapmak manyly. Sahypanyň sahypalarynda mahabat ýerlerini satyn almak mümkinçiligi barada ýazylan kiçi teklip haty jogap tapyp biler.


Öz sahypasy

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Binariumda hyzmatdaş bolmaly
Biziň döwrümizde hiç zat kyn däl, web sahypaňyzy noldan dörediň, oňa birnäçe tematiki makala satyn alyň, mysal üçin web sahypaňyza gaty oňat pul gazanyp başlaň.

Ikitaraplaýyn opsiýalary söwda etmek üçin şahamça programmalarynda gazanç mukdary

Ikitaraplaýyn opsiýalar bilen baglanyşykly programmalardan ýa-da onlaýn söwdagärlerden, häzirki wagtda özlerini atlandyrýanlaryndan gazanyp boljak pul mukdary, saýlanan dellalyň nyrh syýasatyna we şahamça baglanyşygyndan giren we maýa goýmak kararyna gelenleriň sanyna bagly bolar.

Bir adam goýum goýsa (azyndan 5 $), onda komissiýa baglanyşyk eýeleriniň hasabyna girýär. Bu mukdar saýlanan dellala baglylykda üýtgäp biler we goýlan her goýumdan 30-50% aralygynda bolup biler.


Ikitaraplaýyn opsiýa hyzmatdaşy hökmünde işlemek diňe bir wagt çykdajylaryny däl, eýsem belli bir başarnyklary we başarnyklary hem talap edýär. Şahamça baglanyşygy arkaly müşderileri özüne çekmek strategiýasyny işläp düzmek, ulanyjylaryň akymyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik döreder, bu bolsa öz girdejiňize gönüden-göni täsir eder. Iň oňat ikilik opsiýalary bilen baglanyşykly programmalary ulanyň Şahamça programmalary

web ussatlaryny we şahamça marketologlaryny yzygiderli özüne çekýär. Esasy sebäbi, girdeji gönüden-göni maksatly traffigi özüne çekip biljekdigiňize baglydyr. Iň meşhur şahamça programmalarynyň käbiri, maliýe pudagynda işleýänlerdir. Şu günki makala ikilik opsiýalarynda ýöriteleşen “Cleveraff” taslamasy hakda.
Thank you for rating.