Binarium yza çekildi - Binarium Turkmenistan - Binarium Türkmenistan

Binariumdan pul nädip almaly?


Binariumdan pul nädip çykarmaly

1. Binariuma üstünlikli gireniňizden soň, suraty aşakdaky ýaly görersiňiz, "Goýum" düwmesine basyň
Binariumdan pul nädip almaly?
2. Çekişe geçiň
Binariumdan pul nädip almaly?
3. Çekiş usulyny saýlaň, pul giriziň we yzyna alyň
Binariumdan pul nädip almaly?
Iň ýokary çykdajy mukdary

Her geleşik üçin 250, € 250, 250 $, 15 000 ýa-da 6000 funt. Bu çäklendirmeler puluňyzy mümkin boldugyça çalt almagyňyzy kepillendirýär.

Has köp mukdarda pul almak üçin ony birnäçe amallara bölüň. Hasabyňyzyň görnüşi mümkin bolan amallaryň sanyny kesgitleýär (Hasap görnüşleri Hasap görnüşleri bölüminde bar).

Goldaw toparymyzdan has köp mukdarda pul almak barada has giňişleýin öwreniň.


Iň az pul mukdary

Çekip boljak iň pes 5 $, € 5, $ A5, ₽300 ýa-da ₴ 150.

Goýum we pul tölegi ýok

Bulardan has kän. Hasabyňyzy dolduranyňyzda ýa-da serişdeleri yzyna alanyňyzda töleg ulgamynyň töleglerini ýapýarys.

Şeýle-de bolsa, söwda mukdaryňyz (ähli söwdalaryňyzyň jemi) goýumyňyzdan azyndan iki esse köp bolmasa, talap edilýän puluň 10% tölegini töläp bilmeris.


Maliýeleşdirmek we yzyna almak usullary

Depozit goýuň we VISA, Mastercard we Mir kredit kartoçkalaryňyz, Qiwi, Yandex.Money we WebMoney elektron gapjyklary bilen tölegleri alyň. Şeýle hem, Bitcoin, Ethereum, Litecoin we Ripple cryptocurrencies kabul edýäris.

Çekmek haýyşyny işlemek üçin 1 sagat gerek

Hasabyňyz doly barlanan we platforma talaplarynyň hemmesine laýyk gelýän bolsa, yzyna almak islegiňizi bir sagadyň dowamynda ýerine ýetirip bilersiňiz.

Hasabyňyz tassyklanmadyk bolsa, yzyna almak haýyşy üç iş gününe çenli dowam eder. Binarium tassyklanmadyk hasapdan günde birden köp haýyş kabul edýär.

Üns beriň, haýyşlary diňe maliýe bölümleriniň iş wagty (09: 00–22: 00 (GMT +3) duşenbe-anna günleri) işleýäris. Şeýle hem dynç günleri çäkli mukdarda haýyşlary işleýäris. Maliýe bölümi ýapylanda arza beren bolsaňyz, indiki iş gününiň başynda işlener.


Yza çekmek syýasaty

Binarium siziň howpsuzlygyňyz barada alada edýär. Yza çekmek haýyşyny tabşyrmak üçin barlamagyň hökmanydygyny görkezýär. Maliýe serişdeleriňiziň kezzaplyga ýa-da pul ýuwmak maksadyna öwrülmezliginiň kepilligi.

Pullary diňe Binarium hasabyňyzy maliýeleşdirmek üçin ulanylan bank hasaplaryna geçirýäris. Asyl maliýeleşdiriş hasaby indi ýok bolsa ýa-da hasabyňyzy birnäçe töleg usuly bilen doldursaňyz, onlaýn söhbetdeşlik arkaly Müşderi goldaw toparymyza ýüz tutuň ýa-da meseläniň jikme-jik beýany bilen [email protected] adresine e-poçta iberiň.


Binariumda nädip barlanmaly

Barlanmak üçin Ulanyjy Profil bölümindäki ähli meýdanlary (şahsy maglumatlar we aragatnaşyklar) doldurmagyňyzy we aşakda görkezilen resminamalary [email protected] adresine ibermegiňizi haýyş edýäris.

VISA, Mastercard we Maestro kartoçkalary bilen doldurylan hasaplar üçin:
 • Bank kartoçkalaryny ýa-da ýokary çözgütli suratlary (iki tarap). Surat talaplary:
  • kart belgisiniň ilkinji 6 we soňky 4 sanlary aýdyň görünýär (mysal üçin, 530403XXXXXX1111); ortadaky sanlar gizlenmeli;
  • kartoçkanyň atlary we familiýalary aýdyň görünýär;
  • gutarýan senesi aýdyň görünýär;
  • kartoçkanyň goly aýdyň görünýär;
  • CVV kody gizlenmeli.
 • Kart eýelerine şahsy maglumatlary, hereket ediş möhletini, berlen ýurdy, goly we suraty görkezýän sahypalaryň pasport skaneri ýa-da ýokary hilli suraty.
 • Bankyňyzyň Binariuma tölegini görkezýän resmi beýany (bank mobil programmasyndan sanly beýannamalar kabul edilmeýär).

Qiwi, Webmoney we Yandex.Money elektron gapjyklary we Bitcoin, Ethereum, Litecoin we Ripple cryptocurrency gapjyklarynyň eýeleri:
 • Kart eýelerine şahsy maglumatlary, hereket ediş möhletini, berlen ýurdy, goly we suraty görkezýän sahypalaryň pasport skaneri ýa-da ýokary hilli suraty.
 • “Binarium” -a iň ýokary tölegi görkezýän elektron gapjykdan resminama ýa-da skrinshot; bu resminama, goýumyň aýyndaky ähli amallary hem görkezmelidir.

Aboveokarda görkezilenlerden başga skanerleriň we suratlaryň haýsydyr bir bölegini gizlemäň ýa-da redaktirlemäň.

Üçünji taraplaryň maliýeleşdirmegi we yzyna alynmagy gadagandyr.

Yza çekmek haýyşyny iberip bolmaz

Profiliňizdäki ähli meýdanlary tamamlandygyňyzy barlaň. Barlamak üçin Profil sazlamalaryna gidiň. Girizilen maglumatlar nädogry ýa-da doly däl bolsa, haýyş ret edilip ýa-da gaýtadan işlenip bilner. Hasabyňyzyň maglumatlaryny ýa-da gapjyk belgisini dogry girizendigiňize göz ýetiriň (nyşanlar +, *, /, () we öň, soň we ortadaky boşluklar gadagan).

Allhli maglumatlar dogry girizilen bolsa-da, mesele henizem dowam etse, onlaýn söhbetdeşlik arkaly Goldaw toparymyza ýüz tutuň ýa-da meseläniň beýany bilen onlaýn söhbetdeşlige habar beriň.


Çekmek haýyşym tassyklandy, ýöne entek pul almadym

Geçirişler, töleg usulyňyza baglylykda dürli wagt alýar.

Bank kartoçkalaryna çykarylan halatynda amal birnäçe tapgyrdan ybarat bolup, amallary gaýtadan işlemegiň wagty emitent banka baglydyr. Puluň bank kartasyna ýetmegi üçin birnäçe iş güni gerek bolup biler. Jikme-jiklikleri öwrenmek üçin bankyňyz bilen habarlaşyň.

Maliýe serişdeleri, isleg Binarium maliýe bölümi tarapyndan tassyklanylandan soň bir sagadyň dowamynda elektron gapjyklara berilýär.

Gijä galmagynyň mümkin sebäplerinden biri garaşylmadyk ýagdaýlardyr. Bularyň arasynda gaýtadan işleýän merkezdäki tehniki meseleler we elektron gapjyk ulgamynyň näsazlyklary bar.

Eger şeýle bolsa, sabyr ediň, sebäbi ýagdaýlar biziň ygtyýarymyzdan çykýar. Bellenen möhletde kartoçkaňyza ýa-da gapjygyňyza pul berilmedik bolsa, kömek üçin goldaw toparymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Bonus almak

Bonus serişdeleri, şol sanda bonuslar we mugt ýaryşlarda gazanylan gaznalar, diňe zerur söwda mukdaryna ýeteniňizden soň yzyna almak üçin elýeterlidir. Bonus serişdeleri olary alanyňyzdan soň yzyna alyp bolmaýar. Depozit bonuslaryny

(Binarium hasaby doldurmak üçin alnan bonuslar) yzyna almak üçin, pul serişdeleriňizi yzyna almazdan ozal 40 gezek tabşyrmaly. Mysal üçin, hasabyňyzy doldurdyňyz we 150 $ bonus aldyňyz. Söwdaňyzyň umumy mukdary: 150 × 40 = 6000 $ bolmaly. Söwda mukdaryňyz bu mukdara ýetensoň, bonus serişdeleri yzyna alnyp bilner. Depozit bonuslary üçin bonus serişdeleri 50 gezek tabşyrylmaly. Iň ýokary çykaryş mukdary alnan goýum mukdaryndan ýokary bolup bilmez.

Jemi dolanyşyk girdejili we ýitirilen söwdany öz içine alýar. Açylyş bahasy bilen ýapylan söwda dolanyşykda ykrar edilmeýär. Peýdany yzyna almak üçin hiç hili çäklendirmeler ýok. Şeýle-de bolsa, bonus beren goýumyň bir bölegini alsaňyz, bonus hasabyňyzdan awtomatiki usulda aýrylýar.

Binariumda Martingale strategiýasynyň (söwda maýa goýumlaryny iki esse köpeltmek) gadagan edilendigini ýadyňyzdan çykarmaň. Martingale ulanylýan söwda platforma tarapyndan kesgitlenýär we haryt dolanyşygynda tanalmaýar. Mundan başga-da, bu söwdalaryň netijeleri ygtybarly däl hasap edilip, kompaniýa tarapyndan ret edilip bilner.

Bonus jemi 5% -e çenli bir söwdada dolanyşykda hasaplanýar. Mysal üçin, 200 $ bonus aldyňyz, bu bolsa yzyna almak üçin zerur bolan bonus dolanyşygynda göz öňünde tutuljak iň ýokary mukdar söwdada 10 dollardan geçip bilmez.
Thank you for rating.