• រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: គ្មានដែនកំណត់
  • ការផ្សព្វផ្សាយ: 50% ការដាក់ប្រាក់ដំបូង
  • រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០
  • ការផ្សព្វផ្សាយ: ១០ ដុល្លារ
  • រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០
  • ការផ្សព្វផ្សាយ: 100% ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់