• Сурталчилгааны хугацаа: Хязгааргүй
  • Урамшуулал: 50% Эхний барьцаа
  • Сурталчилгааны хугацаа: 2020 оны 12-р сарын 31 хүртэл
  • Урамшуулал: 10 доллар
  • Сурталчилгааны хугацаа: 2020 оны 12-р сарын 31 хүртэл
  • Урамшуулал: 100% хадгаламжийн урамшуулал